ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 มกราคม 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 มกราคม 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 1 มกราคม 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 มกราคม 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงสอบกลางภาค 1 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
ช่วงสอบปลายภาค 23 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 23 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561
วันปิดภาคการศึกษา 30 เมษายน 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0447 seconds 7.21MB |