ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 13 กรกฎาคม 2563 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 13 กรกฎาคม 2563 19 กรกฎาคม 2563
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 13 กรกฎาคม 2563 19 กรกฎาคม 2563
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 13 กรกฎาคม 2563 19 กรกฎาคม 2563
ช่วงสอบกลางภาค 7 กันยายน 2563 13 กันยายน 2563
ช่วงสอบปลายภาค 2 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 2 ตุลาคม 2563 8 ตุลาคม 2563
วันปิดภาคการศึกษา 25 ตุลาคม 2563 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0351 seconds 7.27MB |