ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 มกราคม 2563 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 1 มกราคม 2563 19 มกราคม 2563
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563
ช่วงสอบกลางภาค 1 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงสอบปลายภาค 17 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 17 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563
วันปิดภาคการศึกษา 30 เมษายน 2563 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0381 seconds 7.27MB |