ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 สิงหาคม 2560 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 1 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
ช่วงสอบกลางภาค 2 ตุลาคม 2560 8 ตุลาคม 2560
ช่วงสอบปลายภาค 4 ธันวาคม 2560 17 ธันวาคม 2560
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 4 ธันวาคม 2560 24 ธันวาคม 2560
วันปิดภาคการศึกษา 31 ธันวาคม 2560 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0342 seconds 7.21MB |