ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 พฤษภาคม 2562 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 พฤษภาคม 2562 13 พฤษภาคม 2562
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 1 พฤษภาคม 2562 13 พฤษภาคม 2562
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 พฤษภาคม 2562 13 พฤษภาคม 2562
ช่วงสอบกลางภาค 13 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
ช่วงสอบปลายภาค 13 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 13 มิถุนายน 2562 1 กรกฎาคม 2562
วันปิดภาคการศึกษา 14 กรกฎาคม 2562 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0353 seconds 7.21MB |