ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 พฤษภาคม 2563 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 พฤษภาคม 2563 17 พฤษภาคม 2563
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 1 พฤษภาคม 2563 17 พฤษภาคม 2563
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 พฤษภาคม 2563 17 พฤษภาคม 2563
ช่วงสอบกลางภาค 1 มิถุนายน 2563 7 มิถุนายน 2563
ช่วงสอบปลายภาค 17 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 17 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
วันปิดภาคการศึกษา 30 มิถุนายน 2563 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0347 seconds 7.27MB |