ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 พฤษภาคม 2560 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 พฤษภาคม 2560 17 กรกฎาคม 2560
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 1 พฤษภาคม 2560 17 กรกฎาคม 2560
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 พฤษภาคม 2560 17 กรกฎาคม 2560
ช่วงสอบกลางภาค 20 มิถุนายน 2560 27 มิถุนายน 2560
ช่วงสอบปลายภาค 15 กรกฎาคม 2560 22 กรกฎาคม 2560
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 15 กรกฎาคม 2560 29 กรกฎาคม 2560
วันปิดภาคการศึกษา 31 กรกฎาคม 2560 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0356 seconds 7.21MB |