ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 พฤษภาคม 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 1 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561
ช่วงสอบกลางภาค 25 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561
ช่วงสอบปลายภาค 1 กรกฎาคม 2561 7 กรกฎาคม 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 1 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา 31 กรกฎาคม 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0338 seconds 7.22MB |