ระบบสารสนเทศ
รายงานการเรียนการสอน

รายงานการเรียนการสอน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง -
1 นางสาว  สุรี  ขันธรักษวงศ์ จ้างเหมาบริการ(อาจารย์) ดูข้อมูล
2 นาง  ประไพจิตร  โสมภีร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการrพิเศษ ดูข้อมูล
3 นางสาว  วิภาพร  ปิตินพคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการrพิเศษ ดูข้อมูล
4 นางสาว  ทิวาวัน  คำบรรลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ดูข้อมูล
5 นางสาว  สุรัตนา  ทศนุต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูข้อมูล
6 นางสาว  อารีย์  แสงรัศมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูข้อมูล
7 นางสาว  สิริลักษณ์  ศรีเศวต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดูข้อมูล
8 นาย  พิภพ  ดีแพ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดูข้อมูล
9 นาย  กิติพงษ์  พินิจพันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดูข้อมูล
10 นาง  สุชีวา  วิชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต ดูข้อมูล
11 นางสาว  อัจฉรา  สกุนตนิยม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดูข้อมูล
12 นางสาว  นันทิยา  ปรีชาเสถียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูข้อมูล
13 นางสาว  กนกวรรณ  เวทศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ดูข้อมูล
14 นาง  ณิชาธัญ  โชติสุขหทัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ดูข้อมูล
15 นางสาว  สิรินันท์  เจริญผล พยาบาลวิชาชีพ ดูข้อมูล
16 นางสาว  เกตุนรินทร์  บุญคล้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูข้อมูล
17 นางสาว  รุ่งนภา  โพธิ์แสน พยาบาลวิชาชีพ ดูข้อมูล
18 นาง  กัญชิตา  เสริมสินสิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ดูข้อมูล
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.2298 seconds 7.17MB |